φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην

Search Lemma
φυλάσσω
DEFINITION
Guardare, difendere; (medio) essere in guardia contro (+acc.)
FREQUENCY RANK
230
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian