τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma
τίκτω
DEFINITION
Generare, nascere, produrre
FREQUENCY RANK
441
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in dentale
Italian