διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

Search Lemma
διαφέρω
DEFINITION
Trasportare in modi diversi, diffondersi; differire; (Impers.) Διαφέρει fa una differenza a (+ dat.)
FREQUENCY RANK
215
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian