ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma
ὁμολογέω
DEFINITION
Essere d’accordo con, dire la stessa cosa (+dat.)
FREQUENCY RANK
347
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian