ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma
ἁμαρτάνω
DEFINITION
Manchi il segno (+ gen.); Fallire, essere sbagliato, fare un errore
FREQUENCY RANK
401
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian