πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma
πιστεύω
DEFINITION
Fidarsi, affidarsi su, credere in (+ dat.)
FREQUENCY RANK
314
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian