βαρύς βαρεῖα βαρύ

Search Lemma
βαρύς
DEFINITION
pesante, doloroso, noioso
FREQUENCY RANK
465
Parte del Discorso
aggettivo: -ύς, -εῖα, -ύ
Italian