τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma
τίθημι
DEFINITION
Mettere, porre; stabilire, ordinare, istituire; mettere in un certo stato
FREQUENCY RANK
164
Parte del Discorso
verbo: -μι
Italian