ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

Search Lemma
ἑκάτερος
DEFINITION
ciascuno (di due)
FREQUENCY RANK
236
Parte del Discorso
pronome
Italian