ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma
ποιέω
DEFINITION
Fare, produrre, causare, fare; (medio) considerare, valutare
FREQUENCY RANK
43
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian