καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην

Search Lemma
καλέω
DEFINITION
Chiamare, convocare
FREQUENCY RANK
77
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian