λανθάνω, λήσω, ἔλαθον, λέληθα

Search Lemma
λανθάνω
DEFINITION
Sfuggire all'avviso di (+ acc. e nom. Participio), essere sconosciuto; (medio e passivo). Dimenticare
FREQUENCY RANK
424
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian