κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma
κρατέω
DEFINITION
Essere vittorioso, conquistare, regolare, superare, eccellere (+gen.)
FREQUENCY RANK
298
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian