παρά

Book Nav

189. The preposition παρά (παραί, by apocope πάρ) means alongside. It is common in the adverbial use (see § 177), and also in tmesis and composition. Nοte the derivative meanings

 1. at hand hence at command

  Il. 9.43 πάρ τοι ὁδός
                 the way is open to you

  Od. 9.125 οὐ γὰρ Κυκλώπεσσι νέες πάρα

 2. aside

  Il. 11. 233 παραὶ δέ οἱ ἐτράπετʼ ἔγχος
                      the spear was turned to his side (instead of striking him)

 3. hence figuratively

  παρά μʼ ἤπαφε
  cozened me 'aside' away from my aim

  and so

  παρπεπιθών
  changing the mind by persuasion

  παρειπών
  talking over, etc.

  also, with a different metaphor, wrongly.

 4. past, with verbs of motion, as ἔρχομαι, ἐλαύνω, etc.

190. With the dative παρά means beside, in the company of, near. It is applied in Homer to both persons and things (whereas in later Greek the dative with παρά is almost wholly confined to persons); thus we have παρὰ νηΐ, παρὰ νηυσί (very frequently), παρʼ ἅρμασι, παρὰ βωμῷ, πὰρ ποσί, παρὰ σταθμῷ, etc. This dative is either locatival or instrumental: see § 144. It may be used after a verb of motion (eg. Il. 13.617),see § 145.4.

191. The accusative with παρά is commonly used

 1. when motion ends besideor near a person or thing.

  Il. 3.406 ἧσο παρʼ αὐτὸν ἰοῦσα
                   go and sit by him

  Il. 7.190 τὸν μὲν πὰρ πόδʼ ἑὸν χαμάδις βάλε

  Hence the use of the accusative often implies motion.

  Il. 11.314 παρʼ ἔμʼ ἵστασο
                     place yourself beside me

  Od. 1.333 στῆ ῥα παρὰ σταθμόν
                     came and stood beside the pillar

  Il. 6.433 λαὸν δὲ στῆσον παρʼ ἐρινεόν

  Similarly of the place near which a weapon has struck

  Il. 5.146 κληϊ̃δα παρʼ ὦμον πλῆξε
                   struck the cοllarbone by the shoulder

 2. of motion or extent alongsideof a thing (especially a coast, a river, a wall, etc.)

  Il. 1.34 βῆ δʼ ἀκέων παρὰ θῖνα
                 went along the shore

  Od. 9.46 πολλὰ δὲ μῆλα ἔσφαζον παρὰ θῖνα
                    sacrificed many sheep along the shore

  Il. 2.522 πὰρ ποταμὸν ἔναιον
                   dwelt by the side of the riνer

  Il. 3.272 πὰρ ξίφεος κουλεὸν ἄωρτο
                   hung beside the scabbard

 3. of motion pasta place

  Il. 11.166-167 οἱ δὲ παρʼ Ἴλοῦ σῆμα . . . παρʼ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
  they sped past the tomb of Ilus . . . past the fig-tree

  Il. 6.42 παρὰ τρόχον ἐξεκυλίσθη
                 rolled out past the wheel

  Il. 16. 312 οὖτα Θόαντα στέρνον γυμνωθέντα παρʼ ἀσπίδα
                        passing the shield
                       (implied motion, οὗτα = thrust at and struck)

  The derivative meaning beyond (= in excess of) is only found in Homer in the phrases πὰρ δύναμιν (Il. 13.787) and παρὰ μοῖραν (Od. 14.509); but cp. the adjective παραίσιος against fate.

192. With a genitive παρά properly means sideways from, aside from. As with the dative, it is used of things as well as persons (whereas in later Greek it is practically restricted to persons). On the other hand it is confined in Homer to the local sense; thus it is found with verbs meaning to go, bring, take, etc. not (as afterwards) with ἀκούω, μανθάνω, οἶδα, or the like. An apparent exception is

Il. 11.794 εἰ δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει,
                  καί τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ

where however the notion of bringing a message is sufficiently prominent to explain the use.

Il. 11.603 φθεγξάμενος παρὰ νηός
                   sending his νoice from the ship

Hee. Op. 769 αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸς πάρα
                       i.e. cοming from Zeus

The later use is to be seen in

Empedocles 144 θεοῦ πάρα μῦθον ἀκούσας

Xenophanes 3.1 ἁβροσύνας δὲ μαθόντες ἀνωφελέας παρὰ Λυδῶν

The original meaning sideways or at the side from is visible in some of the uses with a genitive denoting a thing.

Il. 4.468 παρʼ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη
                appeared beyond (outside the shelter of) the shield

so probably

Il. 4.500 υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε . . . παρʼ ἵππων ὠκειάων
                struck him (aiming) past the chariοt

So too a sword is drawn παρὰ μηροῦ sideways from the thigh. The same meaning lies at the root of the frequent use of παρά in reference to the act of passing from one person to another (as in παραδίδωμι and παραδέχομαι), hence of gifts, messages, etc.

It is usual to regard παρά with the genitive as meaning from the side of, from beside, de chez. But this is contrary to the nature of a prepositional phrase. The case ending and the stem must form a single notion, which the preposition then modifies; hence (e. g.) παρὰ μηροῦ means beside from-the-thigh not from beside-the-thigh. This is especially clear where the preposition is joined to a verb

Od. 19.187 παραπλάγξασα Μἀλείων
                    driving-aside frοm Malaea

Il. 4.97 τοῦ κεν δὴ πάμπρωτα πορʼ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο

the rhythm connects παρά with φέροιο rather than with τοῦ—you will bring-aside ( = transfer) from-him. So with other prepositions.

ἀπὸ Τροίης
off from Troy (not from off Troy)

κατʼ οὐρανοῦ
down from heaven (not from under heaven)

 

As to ὑπό with the genitive = from under, see § 204.