οὕνεκα

Book Nav

main

268. οὄνεκα. Γhis Conjunction (which may be treated as a single word) is used in two ways :- (a) to assign a cause or τeasοn. (b) to connect the fact expressed in the Relative Clause with a Verb of πααig, ἑnοκwίπ9, 8xʼc. The second of these uses is evidently derived from the first by a kind of degeneration, or loss of meaning. The fact told or knovwn is originally given as the gτομund of the saying or know- ing. The transition may be seen in- Od. 7. 299 ξεῖνʼ, ἦ τοι μὲν τοῦτό γʼ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε παῖς ἐμή, οὕνεκά σʼ οὗ τι μετʼ ἀμφιπόλοισι γυναῖξιν γεν ἐς ἡμέτερον πdγ dαμn9ἀter diαd ποί 7μκadbe artὰt la tἄiς, ὁecaμse ςἄe did ποί ἢc., more simply, iπ tἄiς, tiαt ςἄe adid ποί ἢc. Againn- Od. 5. 215οἴδα καὶ αὐτὸς πάντα μάλʼ, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια κτλ. ἑπονw atἰ, iππαsπuuμcὰ ας beπelορe iσ π,; i.e. ἑμnομw tat ςἄe is. This use is found ςwith Vαrbs of παiππg in Od. 13. 359, 15- 42., 16. 335, 379. n the liadd it occurs only once, vi2. ll. 11. 21 πεύθετο Il. Il. μέγα κλέος, οὕνεκʼ Ἀχαιοί κτλ. bNοte that (except in Od. 13- 359, 16. 379) the Vαrb is fο- lowed by an Ace. of the tiiπρ; so that the Relative Clause does not directly take the place of the Object. Thus (e.g.) πεύθετο κλέος οὕνεκα is iterally ἀeard a τuρmομuτ tάe 9τιμund gʼ μwάicὰ νaς tἄat 8dc. A. peculiar use to state a conse7uence which is made the 9τοκnοd ob inference may be seen in Π. 9. 505 ἡ δʼ τη σθεναρή τε καὶ ἀρτίπος, οὕνεκα πάσας πολλὸν ὑπεκπροθέει die is ςtτοng anό ποund γ[fοοt, (ας μwe ἑπποw) ὁecαμμπ ςὰe §c.