Navigatio Brendani 15.17-23 read by Christopher Francese

[17]     Cum autem appropinquāssent ad locum ubi ascendere dēbuissent dē nāvī, ecce appāruit illīs cacabus quem alterō annō dīmīsērunt. [18] Tunc sānctus Brendānus, illō ascendente dē nāvī cum suīs frātribus, coepit cantāre ymnum trium puerōrum usque in fīnem. [19] Fīnītō praedictō ymnō, vir Deī ammonēbat suōs frātrēs, dīcēns: “Ō fīliolī, vigilāte, et ōrāte ut nōn intrētis in temptātiōnem. [20] Cōnsīderātē quōmodo Deus subiugat inmānissimam bēstiam subtus nōs sine ūllō impedīmentō.” [21] Frātrēs vērō vigilābant sparsim per illam silvam usque ad vigiliās mātūtīnās. Posteā omnēs sacerdōtēs singulās missās Deō offerēbant usque ad tertiam hōram. [22] Immō beātus Brendānus cum suīs frātribus ascendēns nāvim immolābat agnum immaculātum Deō, et dicēbat frātribus: [23] “In alterō annō hīc celebrāvī resurrēctīonem Dominī; ita volō et hōc annō.” Inde profectī sunt ad Īnsulam Avium.

article Nav