Navigatio Brendani 23.11-15 read by Christopher Francese

[11]     At vērō vir Deī, cum trānsīsset ultrā quasi spatium ūnīus mīliāriī ab illō locō ubi cecidit massa—omnēs quī in illā īnsulā erant occurrērunt ad lītus, portantēs singulī singulās massās. [12] Aliī iactābant post famulōs Chrīstī massās in mare, aliī—alter super alterum—iactābant suam massam, revertentēs in illōrum officīnās, incendentēs eās; [13] et simul appāruit quasi tōta ārsa illa īnsula sīcut ūnus globus, et mare aestuābat sīcut cacabus plēnus carnibus, aestuāns quandō bene ministrātur ab igne.

[14]     Et audiēbant per tōtum diem ingentem ululātum ab illā īnsulā; etiam quandō nōn poterant illam vidēre ad aurēs eōrum attingēbat adhūc ululātus habitantium in illā, atque ad nārēs ingēns fētor. [15] Tunc sānctus pater suōs monachōs cōnfortābat, dīcēns: “Ō mīlitēs Chrīstī, rōborāminī in fide nōn fictā, et in armīs spīritālibus, quia sumus in cōnfīnibus īnfernōrum. Proptereā vigilātē et agite virīliter.”

article Nav