Navigatio Brendani 10.8-13 read by Christopher Francese

[8]     Frātrēs vērō coepērunt currere ad nāvim, dēprecantēs patrōcinium sānctī patris. Pater singulōs manibus trahēbat intus; [9] relictīs omnibus quae portābant in illam īnsulam, coepērunt nāvigāre. Porrō illa īnsula ferēbātur in ōceanum; immō poterant vidēre ignem ārdentem super duo mīliāria.

[10]      Sānctus Brendānus nārrāvit frātribus quid hoc esset, dīcēns: “Frātrēs, admīrāminī quod fēcit haec īnsula?” [11] Aiunt: “Admīrāmur valdē, necnōn et ingēns pavor penetrāvit nōs.” [12] Quī dīxit illīs: “Fīliolī, nōlīte expavēscere: Deus enim revēlāvit mihi hāc nocte per vīsiōnem sacrāmentum huius reī. [13] Īnsula nōn est, ubi fuimus, sed piscis, prior omnium natantium in ōceanō. Quaerit semper suam caudam ut simul iungat capitī, et nōn potest, prae longitūdine. Quī habet nōmen Iascōnius.”

article Nav