Navigatio Brendani 20 read by Christopher Francese

[1]   Sānctus Brendānus cum suīs naūtōribus nōn post multōs diēs vīdērunt Īnsulam praedictam familiae Ailbēī, ibique Nātālem Dominī celebrāvit cum suīs frātribus. [2] Hīs perfīnītīs diēbus fēstīs, venerābilis pater, acceptā benedictiōne abbātis et famulōrum suōrum, circuībat ōceanum per multum tempus, nisi in praedictīs fēstīvitātibus, id est Paschae et Nātālis Dominī. [3] Nam in illīs habēbat requiem in praedictīs locīs.

article Nav