Caesar BG 1.21 read aloud (JR)

Eōdem diē ab explōrātōribus certior factus hostēs sub monte cōnsēdisse mīlia passuum ab ipsīus ca

Caesar BG 1.22 read aloud (JR)

Prīmā lūce, cum summus mōns ā [Lūciō] Labiēnō tenērētur, ipse ab hostium castrīs nōn longius mīll

Caesar BG 1.23 read aloud (JR)

Postrīdiē eius diēī, quod omnīnō bīduum supererat, cum exercituī frūmentum mētīrī oportēret, et q

Caesar BG 1.24 read aloud (JR)

Postquam id animum advertit, cōpiās suās Caesar in proximum collem subdūcit equitātumque, quī sus

Caesar BG 1.25 read aloud (JR)

Caesar prīmum suō, deinde omnium ex cōnspectū remōtīs equīs, ut aequātō omnium perīculō spem fuga

Caesar BG 1.26 read aloud (JR)

Ita ancipitī proeliō diū atque ācriter pugnātum est.

Caesar BG 1.27 read aloud (JR)

Helvētiī omnium rērum inopiā adductī lēgātōs dē dēditiōne ad eum mīsērunt.

Caesar BG 1.28 read aloud (JR)

Quod ubi Caesar resciit, quōrum per fīnēs ierant hīs utī conquīrerent et redūcerent, sī sibi pūrg

Caesar BG 1.38 read aloud (JR)

Cum trīduī viam prōcessisset, nūntiātum est eī Ariovistum cum suīs omnibus cōpiīs ad occupandum V

Chariton passage 1 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 14 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 15 read aloud (CF)

15.1 Μ

Epictetus Encheiridion 16 read aloud (CF)

16.1 ὅ

Epictetus Encheiridion 17 read aloud (CF)

17.1 μ

Epictetus Encheiridion 18 read aloud (CF)

18.1 κ

Epictetus Encheiridion 19 read aloud (CF)

19.1 ἀ

Epictetus Encheiridion 20 read aloud (CF)

20.1 μ

Epictetus Encheiridion 21 read aloud (CF)

21 θάν

Epictetus Encheiridion 22 read aloud (CF)

22.1 ε

Epictetus Encheiridion 23 read aloud (CF)

23.1 ἐ

Epictetus Encheiridion 24 read aloud (CF)

24.1 ο

Epictetus Encheiridion 25 read aloud (CF)

25.1 ε

Epictetus Encheiridion 26 read aloud (CF)

26.1 τ

Epictetus Encheiridion 27 read aloud (CF)

27.1 ὥ

Greek Reader: Contracted Declension read by Christopher Francese

1a. Ἡ φρόνησις μέγιστόν ἐστιν ἀγαθόν.

Jerome Vita Malchi 1 read aloud (CF)

[1.1] Quī nāvālī proeliō dīmicātūrī sunt, ante in portū et in tranquillō marī flectunt gubernācul

Jerome Vita Malchi 10 read aloud (CF)

10.1 “Sub tālī ergō terrōre et illā trānsāctā diē, exīmus ad vesperam, vidimusque camēlōs, quōs o

Jerome Vita Malchi 11 read aloud (CF)

11. Haec mihi senex Malchus adulēscentulō rettulit; haec ego vōbīs nārrāvī senex.

Jerome Vita Malchi 2 read aloud (CF)

2.1.

Jerome Vita Malchi 3 read aloud (CF)

3.1. “Ego,” inquit, “mī nāte, Nisibēnī agellī colōnus, sōlus parentibus fuī.

Jerome Vita Malchi 4 read aloud (CF)

4.1 “Dē Beroeā Edessam pergentibus, vīcīna est pūblicō itinerī sōlitūdō, per quam Saracēnī, incer

Jerome Vita Malchi 5 read aloud (CF)

5.1.

Jerome Vita Malchi 6 read aloud (CF)

6.1. “Ō nihil umquam tūtum apud diabolum! Ō multiplicēs et ineffābilēs eius īnsidiae!

Jerome Vita Malchi 7 read aloud (CF)

7.1 “Post grande intervāllum, dum sōlus in erēmō sedeō, et praeter caelum terramque nihil videō,

Jerome Vita Malchi 8 read aloud (CF)

8.1. “Regressō ad cubīle occurrit mulier. Trīstitiam animī vultū dissimulāre nōn potuī.

Jerome Vita Malchi 9 read aloud (CF)

9.1. “Post diem tertium, dubiō aspectū procul respicimus duōs camēlīs īnsidentēs venīre concitē.

Navigatio Brendani 1.1-5 read by Christopher Francese

[1] Sānctus Brendānus, fīlius Finlocha nepōtis Altī, dē genere Eogēnī, stāgnī Lēn regiōnis Mumene

Navigatio Brendani 1.11-14 read by Christopher Francese

[11] Erat enim habitātiō eōrum sparsa; tamen ūnanimiter illōrum conversātiō in spē et fide et cār

Navigatio Brendani 1.15-19 read by Christopher Francese

[15] “Ascendentibus nōbīs et nāvigantibus, nebulae cooperuērunt nōs undique, in tantum ut vix pot

Navigatio Brendani 1.20-25 read by Christopher Francese

[20] Cum haec exposuimus intrā nōs, subitō appāruit quīdam vir magnō splendōre cōram nōbīs, quī s

Navigatio Brendani 1.26-29 read by Christopher Francese

[26] “Cōnfestim incohāvimus iter et ille praedictus vir nōbīscum pervēnit usque ad lītus ubi erat

Navigatio Brendani 1.30-33 read by Christopher Francese

[30] “Cum haec audīssem, coepī illōs cōnfortāre, dīcēns eīs: ‘Nōlīte, frātrēs, putāre aliquid nis

Navigatio Brendani 1.35-40 read by Christopher Francese

[35] “Illīc vērō mānsī duās continuās ebdomadās cum fīliolō meō, sine cibō et pōtū: in tantum hab

Navigatio Brendani 1.6-10 read by Christopher Francese

[6] Tunc Sānctus Barrindus, explētīs sermōnibus sānctī Brendānī, coepit nārrāre dē quādam īnsulā,

Navigatio Brendani 10.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem vēnissent ad aliam īnsulam, coepit illa nāvis stāre, antequam portum

Navigatio Brendani 10.8-13 read by Christopher Francese

[8]     Frātrēs vērō coepērunt currere ad nāvim, dēprecantēs patrōcinium sānctī patris.

Navigatio Brendani 11.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem nāvigāssent iuxtā illam īnsulam ubi erant per trīduum anteā, et vēnis

Navigatio Brendani 11.13-19 read by Christopher Francese

[13]     Cum haec dīxisset intrā sē atque resēdisset, ecce ūna ex illīs avibus volābat

Navigatio Brendani 11.20-27 read by Christopher Francese

[20]     “Vagāmur per dīversās partēs āeris et firmāmentī et terrārum, sīcut aliī spīri

Navigatio Brendani 11.28-33 read by Christopher Francese

[28]     Tunc sānctus Brendānus ait frātribus suīs: “Reficite corpora vestra, quia hodi

Navigatio Brendani 11.34-40 read by Christopher Francese

[34]     Similiter, ad tertiam hōram, istum versiculum: “Psallite Deō nostrō, psallite,

Navigatio Brendani 11.41-48 read by Christopher Francese

[41]     “Virī frātrēs, hīc habētis sufficienter usque ad diem sānctum Pentēcostēn; et

Navigatio Brendani 11.49-55 read by Christopher Francese

[49]     Sānctus Brendānus post octo diēs fēcit onerāre nāvim dē omnibus quae sibi dist

Navigatio Brendani 11.6-12 read by Christopher Francese

[6]     Dīxit sānctus Brendānus: “Ecce, Dominus noster Iēsus Chrīstus nōbīs dedit locum

Navigatio Brendani 12.1-9 read by Christopher Francese

[1]      Igitur sānctus pater cum suā familiā per aequora ōceanī hūc atque illūc a

Navigatio Brendani 12.10-16 read by Christopher Francese

[10]     Igitur ascendentibus illīs dē nāvī et cōnsīderantibus quam partem itūrī essent

Navigatio Brendani 12.17-24 read by Christopher Francese

[17]     Hīs interdictīs verbīs, ecce ūndecim frātrēs occurrērunt obviam cum capsīs et

Navigatio Brendani 12.25-32 read by Christopher Francese

[25]     Abbās quoque hortābātur cum magnā hilaritāte frātrēs, dīcēns: [26] “Ex hōc fon

Navigatio Brendani 12.33-40 read by Christopher Francese

[33]     “Attamen senectus aut languor in membrīs nostrīs minimē amplificātur; in hāc ī

Navigatio Brendani 12.41-47 read by Christopher Francese

[41]     Dum autem perfīnīssent dēbitum vespertīnāle, coepit sānctus Brendānus cōnsīder

Navigatio Brendani 12.48-54 read by Christopher Francese

[48]     Cum autem sānctus Brendānus haec omnia intrā sē cōnsīderāsset, dīxit eī abbās:

Navigatio Brendani 12.55-60 read by Christopher Francese

[55]      Abbās vērō cum sānctō Brendānō residēbat in ecclēsiā, expectantēs advent

Navigatio Brendani 12.61-69 read by Christopher Francese

[61]     Sānctus Brendānus ait: “Licet nōbīs nunc hīc esse, an nōn?” Quī ait: “Nōn lice

Navigatio Brendani 12.70-74 read by Christopher Francese

[70]     Sānctus Brendānus ait: “Quōmodo potest in corporālī creātūrā lūmen incorporāle

Navigatio Brendani 13.1-4 read by Christopher Francese

[1]     Trānsāctīs autem fēstīvitātibus, acceptā annōnā et benedictiōne sānctōrum virōr

Navigatio Brendani 13.12-16 read by Christopher Francese

[12]     Trānsāctīs quippe hīs tribus diēbus, dīxit sociīs suīs sānctus pater: [13] “Fr

Navigatio Brendani 13.5-11 read by Christopher Francese

[5]     Sānctus Brendānus frātribus suīs ait: “Deus dedit nōbīs cōnsōlātiōnem post labō

Navigatio Brendani 14.1-4 read by Christopher Francese

[1] Porrō post trēs diēs et noctēs, cessāvit ventus, et coepit mare esse quasi coāgulātum, prae n

Navigatio Brendani 15.1-6 read by Christopher Francese

[1]     Quādam vērō diē appāruit illīs īnsula ā longē, quasi nūbēs.

Navigatio Brendani 15.10-16 read by Christopher Francese

[10]     Frātrēs quoque Passiōnem Dominī celebrābant cum magnā dīligentiā usque in Sabb

Navigatio Brendani 15.17-23 read by Christopher Francese

[17]     Cum autem appropinquāssent ad locum ubi ascendere dēbuissent dē nāvī, ecce app

Navigatio Brendani 15.24-28 read by Christopher Francese

[24]     Appropinquantibus autem ad portum dēstinātum ipsīus īnsulae, omnēs avēs cantāb

Navigatio Brendani 15.29-35 read by Christopher Francese

[29]     Cum autem resēdissent ad mēnsam, ecce praedicta avis resēdit in prōrā nāvicula

Navigatio Brendani 15.36-40 read by Christopher Francese

[36]     Porrō praedictus prōcūrātor, fīnītā refectiōne, dīxit: “Deō adiuvante, reverta

Navigatio Brendani 15.7-9 read by Christopher Francese

[7]     Cum autem appropinquāssent ad lītus praedictae īnsulae, occurrit illīs obviam i

Navigatio Brendani 16.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Venerābilis autem pater cum suīs sodālibus nāvigāvit in ōceanum, et ferēbātur p

Navigatio Brendani 16.17-24 read by Christopher Francese

[17]     Cum autem fēcissent secundum praeceptum virī Deī, ac mīsissent omnia ūtēnsilia

Navigatio Brendani 16.25-34 read by Christopher Francese

[25]      Frātrēs vērō ībant vidēre quod dīxerat vir Deī dē illā bēluā.

Navigatio Brendani 16.8-16 read by Christopher Francese

[8]      Hīs fīnītīs tribus versibus, ecce ingēns bēlua, ab occidente, iuxtā illōs

Navigatio Brendani 17.1-4 read by Christopher Francese

[1]     Quādam vērō diē vīdērunt īnsulam longē ab illīs.

Navigatio Brendani 17.11-18 read by Christopher Francese

[11]     Erat hōra quārta quandō tenuērunt portum īnsulae.

Navigatio Brendani 17.19-27 read by Christopher Francese

[19]     At vērō cum diēs illūcēsceret, discooperta est īnsula dē nūbe.

Navigatio Brendani 17.28-32 read by Christopher Francese

[28]     Venerābilis pater cum suīs sodālibus coepit nāvigāre.

Navigatio Brendani 17.5-10 read by Christopher Francese

[5] Appropinquābant ergō ad praedictam īnsulam usque dum nāvis stetit in lītore.

Navigatio Brendani 18.1-4 read by Christopher Francese

[1]     Fīnītis iam duodecim diēbus, sānctus pater praecēpit trīduānum ieiūnāre.

Navigatio Brendani 18.11-14 read by Christopher Francese

[11]     At venerābilis pater invēnit sex fontēs irriguissimōs, herbīs virentibus ac dī

Navigatio Brendani 18.5-10 read by Christopher Francese

[5]     Iterum vir Deī coepit praedictum ieiūnium cum frātribus suīs.

Navigatio Brendani 19 read by Christopher Francese

[1]     Ascendentibus, porrō tendēbant vēlum in classe, quō ventus dirigisset.

Navigatio Brendani 2.1-6 read by Christopher Francese

[1] Igitur sānctus Brendānus, dē omnī congregātiōne suā ēlēctīs bīnīs frātribus septem, conclūsit

Navigatio Brendani 20 read by Christopher Francese

[1]   Sānctus Brendānus cum suīs naūtōribus nōn post multōs diēs vīdērunt Īnsulam praedictam

Navigatio Brendani 21.1-9 read by Christopher Francese

[1]     Quōdam vērō tempore, cum Sānctus Brendānus celebrāsset Sānctī Petrī Apostolī fē

Navigatio Brendani 21.10-14 read by Christopher Francese

[10]    Cum haec dīxisset, coepit cantāre in quantum potuit altius; cēterī namque ex fr

Navigatio Brendani 22.1-8 read by Christopher Francese

[1]     Quādam vērō diē, cum celebrāssent missās, appāruit illīs columna in marī; [2] e

Navigatio Brendani 22.15-21 read by Christopher Francese

[15] Quārtō autem diē invēnērunt calicem dē genere cōnōpēī et patēnam dē colōre columnae, iacentē

Navigatio Brendani 22.9-14 read by Christopher Francese

[9]     Cum intus intrāssent et aspexissent hūc atque illūc, mare appāruit illīs vitreu

Navigatio Brendani 23.1-4 read by Christopher Francese

[1]     Trānsāctīs autem diēbus octo, vīdērunt īnsulam nōn longē, valdē rūsticam, saxōs

Navigatio Brendani 23.11-15 read by Christopher Francese

[11]     At vērō vir Deī, cum trānsīsset ultrā quasi spatium ūnīus mīliāriī ab illō loc

Navigatio Brendani 23.5-10 read by Christopher Francese

Navigatio Brendani 24.1-3 read by Christopher Francese

Navigatio Brendani 24.4-10 read by Christopher Francese

[4]     Ūnus quīdam quī remānsit ex tribus frātribus quī subsecūtī sunt sānctum Brendān