Caesar BG 1.21 read aloud (JR)

Eōdem diē ab explōrātōribus certior factus hostēs sub monte cōnsēdisse mīlia passuum ab ipsīus ca

Caesar BG 1.22 read aloud (JR)

Prīmā lūce, cum summus mōns ā [Lūciō] Labiēnō tenērētur, ipse ab hostium castrīs nōn longius mīll

Caesar BG 1.23 read aloud (JR)

Postrīdiē eius diēī, quod omnīnō bīduum supererat, cum exercituī frūmentum mētīrī oportēret, et q

Caesar BG 1.24 read aloud (JR)

Postquam id animum advertit, cōpiās suās Caesar in proximum collem subdūcit equitātumque, quī sus

Caesar BG 1.25 read aloud (JR)

Caesar prīmum suō, deinde omnium ex cōnspectū remōtīs equīs, ut aequātō omnium perīculō spem fuga

Caesar BG 1.26 read aloud (JR)

Ita ancipitī proeliō diū atque ācriter pugnātum est.

Caesar BG 1.27 read aloud (JR)

Helvētiī omnium rērum inopiā adductī lēgātōs dē dēditiōne ad eum mīsērunt.

Caesar BG 1.28 read aloud (JR)

Quod ubi Caesar resciit, quōrum per fīnēs ierant hīs utī conquīrerent et redūcerent, sī sibi pūrg

Caesar BG 1.38 read aloud (JR)

Cum trīduī viam prōcessisset, nūntiātum est eī Ariovistum cum suīs omnibus cōpiīs ad occupandum V

Chariton passage 1 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 14 read aloud (CF)

Epictetus Encheiridion 15 read aloud (CF)

15.1 Μ

Epictetus Encheiridion 16 read aloud (CF)

16.1 ὅ

Epictetus Encheiridion 17 read aloud (CF)

17.1 μ

Epictetus Encheiridion 18 read aloud (CF)

18.1 κ

Epictetus Encheiridion 19 read aloud (CF)

19.1 ἀ

Epictetus Encheiridion 20 read aloud (CF)

20.1 μ

Epictetus Encheiridion 21 read aloud (CF)

21 θάν

Epictetus Encheiridion 22 read aloud (CF)

22.1 ε

Epictetus Encheiridion 23 read aloud (CF)

23.1 ἐ

Epictetus Encheiridion 24 read aloud (CF)

24.1 ο

Epictetus Encheiridion 25 read aloud (CF)

25.1 ε

Epictetus Encheiridion 26 read aloud (CF)

26.1 τ

Epictetus Encheiridion 27 read aloud (CF)

27.1 ὥ

Jerome Vita Malchi 1 read aloud (CF)

[1.1] Quī nāvālī proeliō dīmicātūrī sunt, ante in portū et in tranquillō marī flectunt gubernācul

Jerome Vita Malchi 10 read aloud (CF)

10.1 “Sub tālī ergō terrōre et illā trānsāctā diē, exīmus ad vesperam, vidimusque camēlōs, quōs o

Jerome Vita Malchi 11 read aloud (CF)

11. Haec mihi senex Malchus adulēscentulō rettulit; haec ego vōbīs nārrāvī senex.

Jerome Vita Malchi 2 read aloud (CF)

2.1.

Jerome Vita Malchi 3 read aloud (CF)

3.1. “Ego,” inquit, “mī nāte, Nisibēnī agellī colōnus, sōlus parentibus fuī.

Jerome Vita Malchi 4 read aloud (CF)

4.1 “Dē Beroeā Edessam pergentibus, vīcīna est pūblicō itinerī sōlitūdō, per quam Saracēnī, incer

Jerome Vita Malchi 5 read aloud (CF)

5.1.

Jerome Vita Malchi 6 read aloud (CF)

6.1. “Ō nihil umquam tūtum apud diabolum! Ō multiplicēs et ineffābilēs eius īnsidiae!

Jerome Vita Malchi 7 read aloud (CF)

7.1 “Post grande intervāllum, dum sōlus in erēmō sedeō, et praeter caelum terramque nihil videō,

Jerome Vita Malchi 8 read aloud (CF)

8.1. “Regressō ad cubīle occurrit mulier. Trīstitiam animī vultū dissimulāre nōn potuī.

Jerome Vita Malchi 9 read aloud (CF)

9.1. “Post diem tertium, dubiō aspectū procul respicimus duōs camēlīs īnsidentēs venīre concitē.

Navigatio Brendani 1.1-5 read by Christopher Francese

[1] Sānctus Brendānus, fīlius Finlocha nepōtis Altī, dē genere Eogēnī, stāgnī Lēn regiōnis Mumene

Navigatio Brendani 1.11-14 read by Christopher Francese

[11] Erat enim habitātiō eōrum sparsa; tamen ūnanimiter illōrum conversātiō in spē et fide et cār

Navigatio Brendani 1.15-19 read by Christopher Francese

[15] “Ascendentibus nōbīs et nāvigantibus, nebulae cooperuērunt nōs undique, in tantum ut vix pot

Navigatio Brendani 1.20-25 read by Christopher Francese

[20] Cum haec exposuimus intrā nōs, subitō appāruit quīdam vir magnō splendōre cōram nōbīs, quī s

Navigatio Brendani 1.26-29 read by Christopher Francese

[26] “Cōnfestim incohāvimus iter et ille praedictus vir nōbīscum pervēnit usque ad lītus ubi erat

Navigatio Brendani 1.30-33 read by Christopher Francese

[30] “Cum haec audīssem, coepī illōs cōnfortāre, dīcēns eīs: ‘Nōlīte, frātrēs, putāre aliquid nis

Navigatio Brendani 1.35-40 read by Christopher Francese

[35] “Illīc vērō mānsī duās continuās ebdomadās cum fīliolō meō, sine cibō et pōtū: in tantum hab

Navigatio Brendani 1.6-10 read by Christopher Francese

[6] Tunc Sānctus Barrindus, explētīs sermōnibus sānctī Brendānī, coepit nārrāre dē quādam īnsulā,

Navigatio Brendani 10.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem vēnissent ad aliam īnsulam, coepit illa nāvis stāre, antequam portum

Navigatio Brendani 10.8-13 read by Christopher Francese

[8]     Frātrēs vērō coepērunt currere ad nāvim, dēprecantēs patrōcinium sānctī patris.

Navigatio Brendani 11.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Cum autem nāvigāssent iuxtā illam īnsulam ubi erant per trīduum anteā, et vēnis

Navigatio Brendani 2.1-6 read by Christopher Francese

[1] Igitur sānctus Brendānus, dē omnī congregātiōne suā ēlēctīs bīnīs frātribus septem, conclūsit

Navigatio Brendani 3.1-3 read by Christopher Francese

[1] Dēfīnīvit igitur Sānctus Brendānus, et hī quī cum eō erant, ieiūnium quadrāgintā diērum, semp

Navigatio Brendani 4.1-6 read by Christopher Francese

[1] Post haec, acceptā benedictiōne sānctī patris et omnium monachōrum quī cum eō erant, profectu

Navigatio Brendani 5 read by Christopher Francese

[1] Cumque ille sōlus stetisset in lītore et benedīxisset portum, ecce trēs frātrēs supervēnerant

Navigatio Brendani 6.1-4 read by Christopher Francese

[1] Ascendit Sānctus Brendānus in nāvim.

Navigatio Brendani 6.13-19 read by Christopher Francese

[13]      Cum vērō omnēs ascendissent dē nāvī et stetissent forīs in terrā, praecē

Navigatio Brendani 6.20-25 read by Christopher Francese

[20]     Illa domus, in quā residēbant, erat quasi īnserta per parietēs, in circuitū, d

Navigatio Brendani 6.26-27 read by Christopher Francese

[26]      Cum autem frātrēs obdormīssent, vīdit sānctus Brendānus opus diabolī, īn

Navigatio Brendani 6.5-8 read by Christopher Francese

[5] Reficiēbant autem semper ad vesperam.

Navigatio Brendani 6.9-12 read by Christopher Francese

[9] Sānctus Brendānus, cum haec vīdisset, dīxit: “Nōlīte facere: stultum est enim quod agitis, qu

Navigatio Brendani 7.1-5 read by Christopher Francese

[1]     Post haec sānctus Brendānus cum suīs sociīs coepit iter agere et frātribus dīce

Navigatio Brendani 7.6-11 read by Christopher Francese

[6]      Ēlevantēs sē frātrēs ā terrā, ēlevātōque frātre ā praedictō sānctō patre,

Navigatio Brendani 8 read by Christopher Francese

[1]     Igitur frātrēs cum sānctō Brendānō vēnērunt ad lītus eiusdem īnsulae ubi erat i

Navigatio Brendani 9.1-7 read by Christopher Francese

[1]     Quādam diē vīdērunt īnsulam nōn longē ab illīs; cumque coepissent nāvigāre ad i

Navigatio Brendani 9.13-20 read by Christopher Francese

[13]     Sānctus Brendānus, ēlevātō illō dē terrā et datō ōsculō, dīxit: “Fīlī, Dominus

Navigatio Brendani 9.21-23 read by Christopher Francese

[21] Interrogābat quoque sānctus Brendānus illum, quōmodo potuissent ovēs esse tam magnae, sīcut

Navigatio Brendani 9.8-12 read by Christopher Francese

[8]     Cum illam alligāssent per cornua, sequēbātur illa—quasi domestica—illum quī ten

Peter Pond reads 4.1052-1109 (Greek)

Peter Pond reads 4.109-182(Greek)

Peter Pond reads 4.1110-1169 (Greek)

Peter Pond reads 4.1170-1227 (Greek)

Peter Pond reads 4.1228-1317 (Greek)

Peter Pond reads 4.1318-1369 (Greek)

Peter Pond reads 4.1422-1483 (Greek)

Peter Pond reads 4.1484-1536 (Greek)

Peter Pond reads 4.1536-1596 (Greek)

Peter Pond reads 4.1597-1652 (Greek)

Peter Pond reads 4.1653-1730 (Greek)

Peter Pond reads 4.1731-1781 (Greek)

Peter Pond reads 4.183-235(Greek)

Peter Pond reads 4.236-293(Greek)

Peter Pond reads 4.294-349(Greek)

Peter Pond reads 4.350-409(Greek)

Peter Pond reads 4.410-481(Greek)

Peter Pond reads 4.482-549(Greek)

Peter Pond reads 4.550-624(Greek)

Peter Pond reads 4.57-108 (greek)

Peter Pond reads 4.625-682(Greek)

Peter Pond reads 4.683-736(Greek)

Peter Pond reads 4.737-830(Greek)

Peter Pond reads 4.831-882 (Greek)

Peter Pond reads 4.883-979 (Greek)

Peter Pond reads 4.982-1052(Greek)

Peter Pond reads the opening of Argonautica, Book 4.1-56 in Greek.

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1420-1480

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1483-1534

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1535-1594

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1595-1651

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1652-1728

Rosemary Hulse reads Argonautica IV 1729-1781

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1051-1107

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.109-182

rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1108-1167

Rosemary Hulse reads Argonautica, Book 4.1168-1225