ἐν

释义
ἐν
释义
在…(+与格)
词频排序
9
词性
介词
Chinese, Simplified