καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην

释义
καλέω
释义
叫,称作;召唤
词频排序
77
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified