παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

释义
παραδίδωμι
释义
传递,交给;投降
词频排序
370
词性
动词:以-μι结尾
Chinese, Simplified