ὁράω, ὄψομαι, 2 aor. εἶδον, ἑόρακα and ἑώρακα, ὤφθην, impf. ἑώρων

释义
ὁράω
释义
看见,看;注意到
词频排序
66
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified