ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

释义
ἀκούω
释义
听,听到
词频排序
131
词性
动词:-ω元音词干
Chinese, Simplified