ὅς ἥ ὅ

释义
ὅς
释义
(关系代词)
词频排序
12
词性
代词
Chinese, Simplified