προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

释义
προστίθημι
释义
增加;(中动态)加入,参加
词频排序
266
词性
动词:以-μι结尾
Chinese, Simplified