κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

释义
κελεύω
释义
命令,要求(+宾格和不定式)
词频排序
239
词性
动词:-ω元音词干
Chinese, Simplified