ἐννέα

释义
ἐννέα
释义
词频排序
518
词性
形容词:数词
Chinese, Simplified