ἔχω, ἕξω or σχήσω, 2 aor. ἔσχον, ἔσχηκα, impf. εἶχον

释义
ἔχω
释义
有,持有,保有
词频排序
28
词性
动词:-ω腭音词干
Chinese, Simplified