πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

释义
πειράω
释义
试图,尝试(+属格)
词频排序
407
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified