εἰρήνη εἰρήνης, ἡ

释义
εἰρήνη
释义
和平
词频排序
468
词性
名词:第一变格法
Chinese, Simplified