δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει

释义
δεῖ
释义
必须,应当
词频排序
79
词性
动词:无人称
Chinese, Simplified