γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

释义
γράφω
释义
词频排序
115
词性
动词:-ω唇音词干
Chinese, Simplified