τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

释义
τίθημι
释义
放置,建立,任命
词频排序
164
词性
动词:以-μι结尾
Chinese, Simplified