διαφέρω, διοίσω, 1 aor. διήνεγκα, 2 aor. διήνεγκον, διενήνοχα, διενήνεγμαι

释义
διαφέρω
释义
将…带到另一处;使…通过;散布;与…不同
词频排序
215
词性
动词:-ω流音词干
Chinese, Simplified