δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

释义
δράω
释义
做,完成
词频排序
453
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified