ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

释义
ἀξιόω
释义
认为……有价值;要求,指望;认为,坚持
词频排序
267
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified