δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

释义
δέχομαι
释义
接受,接受;接待,款待
词频排序
319
词性
动词:异相
Chinese, Simplified