μίγνυμι, μείξω, ἔμειξα, μέμειγμαι, ἐμείχθην

释义
μίγνυμι
释义
混合
词频排序
366
词性
动词:以-μι结尾
Chinese, Simplified