πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

释义
πιστεύω
释义
信任,依靠,相信(+与格)
词频排序
314
词性
动词:-ω元音词干
Chinese, Simplified