βάλλω, βαλῶ, 2 aor. ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην

释义
βάλλω
释义
投,掷;用……(与格)打……(宾格)
词频排序
409
词性
动词:-ω流音词干
Chinese, Simplified