καιρός καιροῦ, ὁ

释义
καιρός
释义
合适的时机
词频排序
231
词性
名词:第二变格法
Chinese, Simplified