ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

释义
ἀναιρέω
释义
提起,举起;杀死,毁灭
词频排序
291
词性
动词:缩合
Chinese, Simplified