ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

释义
ἐναντίος
释义
在…对面;面对;对立的
词频排序
163
词性
介词
Chinese, Simplified