ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

释义
ἀπόλλυμι
释义
毁灭,杀死;(中动态)死,死去
词频排序
279
词性
动词:以-μι结尾
Chinese, Simplified