2.6

τούτοις ἅπασι κηλούμενοι κατήχθημεν, ὁρμίσαντες δὲ τὴν ναῦν ἀπεβαίνομεν, τὸν Σκίνθαρον ἐν αὐτῇ καὶ δύο τῶν ἑταίρων ἀπολιπόντες. προϊόντες δὲ διὰ λειμῶνος εὐανθοῦς ἐντυγχάνομεν τοῖς φρουροῖς καὶ περιπόλοις, οἱ δὲ δήσαντες ἡμᾶς ῥοδίνοις στεφάνοις - οὗτος γὰρ μέγιστος παρ᾽ αὐτοῖς δεσμός ἐστιν - ἀνῆγον ὡς τὸν ἄρχοντα, παρ᾽ ὧν δὴ καθ᾽ ὁδὸν ἠκούσαμεν ὡς ἡ μὲν νῆσος εἴη τῶν Μακάρων προσαγορευομένη, ἄρχοι δὲ ὁ Κρὴς Ῥαδάμανθυς. καὶ δὴ ἀναχθέντες ὡς αὐτὸν ἐν τάξει τῶν δικαζομένων ἔστημεν τέταρτοι.

κατήχθημεν: ao. pas. of κατα-άγω, “we put in”

ἀπολιπόντες: ao. part. of ἀπο-λείπω, “having left behind”

προϊόντες: pr. part. of προ-ἔρχομαι, “advancing”

δήσαντες: ao. part. of δέω, “having bound us”

ἀνῆγον: impf. of ἀνα-άγω, “they led us”

ὡς τὸν ἄρχοντα: “to the king”

παρ᾽ ὧν: “from whom” (i.e., the guards)

ὡς ἡ μὲν νῆσος εἴη...ἄρχοι δὲ: ind. st. after ἠκούσαμεν, with the optative (εἴη, ἄρχοι) in secondary sequence

ὁ Κρὴς Ῥαδάμανθυς: Rhadamanthys is represented judging disputes among the dead by Homer, as does Lucian here

ἀναχθέντες: ao. part. pas. of ἀνα-άγω, “having been led”

ἐν τάξει τῶν δικαζομένων: “in the line of those waiting judgment”

ἔστημεν: ao. intrans. of ἵστημι, “we were placed”

κηλέω: charm, bewitch, enchant, beguile, fascinate

κατάγω: lead down to shore

ὁρμίζω: bring into harbor

ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

ἀπολείπω: leave over or behind

λειμών, -ῶνος, ὁ: any moist, grassy place, a meadow, mead, holm

εὐανθής, -ές: blooming, budding

ἐντυγχάνω: light upon, fall in with, meet with

φρουρός, ὁ: a watcher, guard

περίπολος, -ον: patrolling

ῥόδινος, -η, -ον: made of or from roses

στέφανος, ὁ: a garland

δεσμός, ὁ: anything for binding, a band, bond

ἄρχων, -οντος, ὁ: a ruler, commander, chief, captain

προσαγορεύω: address, name

Κρής, -ης, ὁ: a Cretan

ἀνάσσω: be lord, to rule

δικάζω: judge, give judgment on

Article Nav
Previous
Next

Suggested Citation