τούτοις ἅπασι κηλούμενοι κατήχθημεν, ὁρμίσαντες δὲ τὴν ναῦν ἀπεβαίνομεν, τὸν Σκίνθαρον ἐν αὐτῇ καὶ δύο τῶν ἑταίρων ἀπολιπόντες. προϊόντες δὲ διὰ λειμῶνος εὐανθοῦς ἐντυγχάνομεν τοῖς φρουροῖς καὶ περιπόλοις, οἱ δὲ δήσαντες ἡμᾶς ῥοδίνοις στεφάνοις - οὗτος γὰρ μέγιστος παρ᾽ αὐτοῖς δεσμός ἐστιν - ἀνῆγον ὡς τὸν ἄρχοντα, παρ᾽ ὧν δὴ καθ᾽ ὁδὸν ἠκούσαμεν ὡς ἡ μὲν νῆσος εἴη τῶν Μακάρων προσαγορευομένη, ἄρχοι δὲ ὁ Κρὴς Ῥαδάμανθυς. καὶ δὴ ἀναχθέντες ὡς αὐτὸν ἐν τάξει τῶν δικαζομένων ἔστημεν τέταρτοι.

  κατήχθημεν: ao. pas. of κατα-άγω, “we put in”

  ἀπολιπόντες: ao. part. of ἀπο-λείπω, “having left behind”

  προϊόντες: pr. part. of προ-ἔρχομαι, “advancing”

  δήσαντες: ao. part. of δέω, “having bound us”

  ἀνῆγον: impf. of ἀνα-άγω, “they led us”

  ὡς τὸν ἄρχοντα: “to the king”

  παρ᾽ ὧν: “from whom” (i.e., the guards)

  ὡς ἡ μὲν νῆσος εἴη...ἄρχοι δὲ: ind. st. after ἠκούσαμεν, with the optative (εἴη, ἄρχοι) in secondary sequence

  ὁ Κρὴς Ῥαδάμανθυς: Rhadamanthys is represented judging disputes among the dead by Homer, as does Lucian here

  ἀναχθέντες: ao. part. pas. of ἀνα-άγω, “having been led”

  ἐν τάξει τῶν δικαζομένων: “in the line of those waiting judgment”

  ἔστημεν: ao. intrans. of ἵστημι, “we were placed”

  κηλέω: charm, bewitch, enchant, beguile, fascinate

  κατάγω: lead down to shore

  ὁρμίζω: bring into harbor

  ἑταῖρος, ὁ: a comrade, companion, mate

  ἀπολείπω: leave over or behind

  λειμών, -ῶνος, ὁ: any moist, grassy place, a meadow, mead, holm

  εὐανθής, -ές: blooming, budding

  ἐντυγχάνω: light upon, fall in with, meet with

  φρουρός, ὁ: a watcher, guard

  περίπολος, -ον: patrolling

  ῥόδινος, -η, -ον: made of or from roses

  στέφανος, ὁ: a garland

  δεσμός, ὁ: anything for binding, a band, bond

  ἄρχων, -οντος, ὁ: a ruler, commander, chief, captain

  προσαγορεύω: address, name

  Κρής, -ης, ὁ: a Cretan

  ἀνάσσω: be lord, to rule

  δικάζω: judge, give judgment on

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-6