Τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μηκέτι φέρων ἐγὼ τὴν ἐν τῷ κήτει δίαιταν ἀχθόμενός τε τῇ μονῇ μηχανήν τινα ἐζήτουν, δι᾽ ἧς ἂν ἐξελθεῖν γένοιτο· καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔδοξεν ἡμῖν διορύξασι κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον ἀποδρᾶναι, καὶ ἀρξάμενοι διεκόπτομεν· ἐπειδὴ δὲ προελθόντες ὅσον πέντε σταδίους οὐδὲν ἠνύομεν, τοῦ μὲν ὀρύγματος ἐπαυσάμεθα, τὴν δὲ ὕλην καῦσαι διέγνωμεν· οὕτω γὰρ ἂν τὸ κῆτος ἀποθανεῖν· εἰ δὲ τοῦτο γένοιτο, ῥᾳδία ἔμελλεν ἡμῖν ἔσεσθαι ἡ ἔξοδος. ἀρξάμενοι οὖν ἀπὸ τῶν οὐραίων ἐκαίομεν, καὶ ἡμέρας μὲν ἑπτὰ καὶ ἴσας νύκτας ἀναισθήτως εἶχε τοῦ καύματος, ὀγδόῃ δὲ καὶ ἐνάτῃ συνίεμεν αὐτοῦ νοσοῦντος· ἀργότερον γοῦν ἀνέχασκεν, καὶ εἴ ποτε ἀναχάνοι, ταχὺ συνέμυεν. δεκάτῃ δὲ καὶ ἑνδεκάτῃ τέλεον ἀπενεκροῦτο καὶ δυσῶδες ἦν· τῇ δωδεκάτῃ δὲ μόλις ἐνενοήσαμεν ὡς, εἰ μή τις χανόντος αὐτοῦ ὑποστηρίξειεν τοὺς γομφίους, ὥστε μηκέτι συγκλεῖσαι, κινδυνεύσομεν κατακλεισθέντες ἐν νεκρῷ αὐτῷ ἀπολέσθαι. οὕτω δὴ μεγάλοις δοκοῖς τὸ στόμα διερείσαντες τὴν ναῦν ἐπεσκευάζομεν ὕδωρ τε  ὡς ἔνι πλεῖστον ἐμβαλλόμενοι καὶ τἆλλα ἐπιτήδεια· κυβερνήσειν δὲ ἔμελλεν ὁ Σκίνθαρος.

  Tiring of life in the whale, the men escape.  After passing the bodies from the Island battle, they come upon a frozen portion of the sea, then the islands of Cheese and Cork.

  Τὸ δὲ ἀπὸ τούτου: use of article to create a substantive, “the (period of time) from this point”

  μηκέτι φέρων...δίαιταν: “no longer able to endure the life”

  δι᾽ ἧς: “through which,” antecedent is μηχανήν 

  ἂν γένοιτο: potential opt., “it might be possible”

  ἐξελθεῖν: ao. inf. of ἐξέρχομαι, “to exit”

  τὸ μὲν πρῶτον: “while at first”

  διορύξασι: ao. part. dat. pl. of δια-ὀρύσσω, modifying ἡμῖν, “by tunneling”

  ἀποδρᾶναι: ao. inf. of ἀποδιδράσκω, with ἔδοξεν, “to escape”

  προελθόντες: ao. part. of προ-ἔρχομαι, “having advanced”

  ἠνύομεν: impf. of ἀνύω, “we were accomplishing”

  διέγνωμεν: ao. of διαγινώσκω, “we resolved”

  ἂν...ἀποθανεῖν: ao. inf. of ἀποθνήσκω, representing a potential optative in implied ind. st. “reasoning that he would die”

  εἰ...γένοιτο: ao. opt. of γίνομαι, past general cond. “if this happened...”

  ἔμελλεν ἔσεσθαι, “then escape would have been....”

  ἀπὸ τῶν οὐραίων: “from the tail-end”

  ἀναισθήτως εἶχε: paraphrastic, “he was insensible to”

  συνίεμεν: impf. of συν-ἵημι, “we observed”

  αὐτοῦ νοσοῦντος: gen. after συνίεμεν, “that he was ill”

  ἀνέχασκεν impf. of ἀναχάσκω, “he yawned”

  εἴ ποτε ἀναχάνοι: ao. opt. of ἀναχάσκω, past general cond., “if ever he yawned”

  ἀπενεκροῦτο: impf. of ἀπο-νεκρέω, “he began dying”

  ἐνενοήσαμεν: ao. of ἐν-νοέω, “we perceived”

  ὡς...κινδυνεύσομεν: ind. st. after ἐνενοήσαμεν and also the apodosis of a future more vivid condition, “that we would run the risk”

  εἰ μή τις...ὑποστηρίξειεν: ao. opt., protasis of a future more vivid condition changed from subjunctive to the optative in ind. st. after ἐνενοήσαμεν, “we realized that unless someone shored up his jaws...”

  χανόντος αὐτοῦ: ao. part. of χάσκω, gen. abs., “as he opened his mouth”

  ὥστε μηκέτι συγκλεῖσαι: ao. inf. of συν-κλείω, result clause with inf. showing intended result, “so that he could no longer close his mouth”

  κινδυνεύσομεν...ἀπολέσθαι: ao. inf. of ἀπόλλυμι, with κινδυνεύσομεν, “we would run the risk of dying”

  κατακλεισθέντες: ao. part. pas. of κατακλείω, “by being closed in”

  διερείσαντες: ao. part. of διερείδω, “having propped apart”

  ὡς ἔνι πλεῖστον: “as much as possible,” ἔνι = ἔνεστι “it is possible”

  τἆλλα = τὰ ἄλλα: “the other supplies”

  κυβερνήσειν: future inf. with  ἔμελλεν, “would be the pilot.”  Skintharos replaces the first pilot who was one of the casualties.

  κῆτος, -εος, τό: a sea-monster, huge fish

  δίαιτα, ἡ: a way of living, mode of life

  ἄχθομαι: be vexed

  μονή, ἡ: a staying, abiding

  μηχανή: an instrument, device

  ἐξέρχομαι: go or come out of

  διορύσσω: dig through or across

  δεξιός, -ά, -όν: right

  τοῖχος, ὁ: the wall of a house or court

  ἀποδιδράσκω: run away or off, escape

  διακόπτω: cut in two, cut through

  προέρχομαι: go forward, go on, advance

  ἀνύω: effect, achieve, accomplish, complete

  ὄρυγμα, -ατος, τό: a trench, ditch, moat

  ὕλη, ἡ: a forest

  καίω: kindle, burn

  διαγινώσκω: distinguish, discern, resolve

  ἔξοδος, -ον: promoting the passage

  οὐραῖος, ὁ: of the tail

  ἀναίσθητος, -ον: insensate, unfeeling

  καῦμα, -ατος, τό: burning heat

  συνίημι: bring or set together

  νοσέω: be sick, ill, to ail

  ἀργότερος: more sluggish

  ἀναχάσκω: open the mouth, gape wide

  συμμύω: be shut up, to close, be closed

  ἑνδέκατος, -η, -ον: the eleventh

  δυσώδης, -ες: ill-smelling

  δωδέκατος, -η, -ον: the twelfth

  μόλις: little by little

  ἐννοέω: consider, reflect

  χάσκω: open

  ὑποστηρίζω: underprop, sustain

  γομφίος, ὁ: a grinder-tooth

  συγκλείω: shut or coop up, enclose

  κινδυνεύω: run the risk, do a daring thing

  κατακλείω: shut in, inclose

  νεκρός, ὁ: corpse

  δοκός, ἡ: a bearing-beam

  διερείδω: prop up

  ἐπισκευάζω: get ready, to equip, fit out

  ἐμβάλλω: throw in, put in

  ἐπιτήδειος, -α, -ον: made for an end or purpose

  κυβερνάω: act as pilot or helmsman

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Eric Casey, Evan Hayes, and Stephen Nimis, Lucian True History. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2023. ISBN: .
  https://dcc.dickinson.edu/lucian-true/book-2/2-1