2.32

ταχέως οὖν ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ναῦν - οὐ γὰρ ἐδυνάμην φέρειν τὴν ὄψιν - ἀσπασάμενος τὸν Ναύπλιον ἀπέπλευσα.

      Καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐφαίνετο πλησίον ἡ τῶν ὀνείρων νῆσος, ἀμυδρὰ καὶ ἀσαφὴς ἰδεῖν· εἶχε δὲ καὶ αὐτή τι τοῖς ὀνείροις παραπλήσιον· ὑπεχώρει γὰρ προσιόντων ἡμῶν καὶ ὑπέφευγε καὶ πορρωτέρω ὑπέβαινε. καταλαβόντες δέ ποτε αὐτὴν καὶ εἰσπλεύσαντες εἰς τὸν Ὕπνον λιμένα προσαγορευόμενον πλησίον τῶν πυλῶν τῶν ἐλεφαντίνων, ᾗ τὸ τοῦ Ἀλεκτρυόνος ἱερόν ἐστιν, περὶ δείλην ὀψίαν ἀπεβαίνομεν· παρελθόντες δὲ ἐς τὴν πόλιν πολλοὺς ὀνείρους καὶ ποικίλους ἑωρῶμεν. πρῶτον δὲ βούλομαι περὶ τῆς πόλεως εἰπεῖν, ἐπεὶ μηδὲ ἄλλῳ τινὶ γέγραπται περὶ αὐτῆς, ὃς δὲ καὶ μόνος ἐπεμνήσθη Ὅμηρος, οὐ πάνυ ἀκριβῶς συνέγραψεν.

  They make their way to the Island of Dreams.

  ἀσπασάμενος: ao. part. of ἀσπάζω, “bidding farewell”

  ἀπέπλευσα: ao. 1 s., “I sailed away”

  ἀμυδρὰ καὶ ἀσαφὴς ἰδεῖν: epexegetic inf., “faint and unclear to see”

  ὑπεχώρει: impf. of ὑπο-χορέω, “kept receding”

  προσιόντων ἡμῶν: pr. part. of προσ-ἔρχομαι,  gen. abs., “as we approached”

  καταλαβόντες: ao. part. of καταλαμβάνω, “having overtaken”

  πυλῶν τῶν ἐλεφαντίνων: There are gates of ivory in the underworld of Homer.

  ᾗ: rel. pron. dat. s. f., “where”

  Ἀλεκτρυόνος ἱερόν ἐστιν: “the sanctuary of the rooster,” perhaps referring to the practice of divination using a rooster.

  περὶ δείλην ὀψίαν: “around late afternoon”

  παρελθόντες: ao. part. of παρα-ἔρχομαι, “upon arriving”

  ἑωρῶμεν: impf. of ὁράω, “we saw”

  ἄλλῳ τινι: dat. of agent, “by anyone else”

  γέγραπται: perf. pas. of γράφω, “(nothing) has been written”

  ὃς δὲ καὶ μόνος: “and even he who alone,” i.e, Homer.

  ἐπεμνήσθη: ao. of ἐπι-μιμνήσκομαι, “made mention”

  συνέγραψεν: ao. of συν-γράφω, “he described”

  ταχέως: quickly

  ἀναστρέφω: turn upside down, upset

  ὄψις -εως, ἡ: look, appearance, aspect

  ἀσπάζομαι: bid farewell

  ἀποπλέω: sail away, sail off

  φαίνομαι: seem, appear

  πλήσιος , -α, -ον: near, close to

  ὄνειρος, -ου, ὁ: a dream

  ἀμυδρός, -ά, -όν: indistinct, dim, obscure

  ἀσαφής, -ές: indistinct

  παραπλήσιος, -α, -ον: nearly resembling, such-like

  ὑποχωρέω: go back, retire, recoil

  ὑποφεύγω: flee from under, shun

  πορρωτέρω: further

  ὑποβαίνω: go or stand under

  εἰσπλέω: sail into, enter

  Ὕπνος, ὁ: Hypnos

  λιμήν, -ένος, ὁ: a harbor, haven, creek

  προσαγορεύω: address, call by name

  πύλη: one wing of a pair of double gates

  ἐλεφάντινος, -η, -ον: of ivory, ivory

  δείλη, ἡ: afternoon

  ὄψιος, -α, -ον: late

  ἀποβαίνω: step off, disembark

  παρέρχομαι: go by, pass by

  ποικίλος, -η, -ον: many-colored, spotted

  ἐπιμιμνήσκομαι: remember, think of

  ἀκριβῶς: exactly

  συγγράφω: write or note down

  Article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation